සියලු ප්රවර්ග

O-මුද්ද

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>O-මුද්ද

තෙල් ප්‍රතිරෝධක පෙරොක්සයිඩ් සුව කළ සිලිකොන් රබර් ඕ මුද්ද


Aflas based synthetic rubber, reinforced with carbon black and peroxide cured. Has good rapid gas decompression(FGD) resistant properties, which making it suitable for many high pressure gas applications. Temperature capability for this type compound is +5~+200℃.

අප අමතන්න

විශේෂාංග

Aflas based synthetic rubber, reinforced with carbon black and peroxide cured. Has good rapid gas decompression(FGD) resistant properties, which making it suitable for many high pressure gas applications. Temperature capability for this type compound is +5~+200℃.

තාක්ෂණික දත්ත පත්රිකාව

දේපළ ඒකක සාමාන්‍ය අගය
දැඩිකම IRHD 84
ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් MPa 22
කඩාකප්පල් වීම % 189
Modulus at50% elongation MPa 4
Modulus at100% elongation MPa 12
පරීක්ෂණයක්