සියලු ප්රවර්ග

සමාගම සිදුවීම්

මුල් පිටුව>පුවත්>සමාගම සිදුවීම්

දරිද්‍රතාවය පිටුදැකීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ෂෙන්ග්ලි ගම් පක්ෂයට උදව් කරන්න

කාලය: 2020-11-11 වැදුම්: 3

On October 28, according to the arrangement and arrangement of the Party Committee of Chuanwei Chemical Industry Company, the Party and mass departments of the company organized a team to carry out party building activities in Shengli Village, Nixi Town, Yunyang County, Chongqing, to help the Party branch of Shengli Village play a leading role in party building and promote poverty alleviation with all its strength.

3