എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

PTFE ത്രെഡ് സീൽ ടേപ്പ്

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>PTFE ത്രെഡ് സീൽ ടേപ്പ്