ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

ಕಂಪನಿ ಘಟನೆಗಳು

ಮನೆ>ಸುದ್ದಿ>ಕಂಪನಿ ಘಟನೆಗಳು

ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಶೆಂಗ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ

ಸಮಯ: 2020-11-11 ಹಿಟ್ಸ್: 3

On October 28, according to the arrangement and arrangement of the Party Committee of Chuanwei Chemical Industry Company, the Party and mass departments of the company organized a team to carry out party building activities in Shengli Village, Nixi Town, Yunyang County, Chongqing, to help the Party branch of Shengli Village play a leading role in party building and promote poverty alleviation with all its strength.

3