ប្រភេទទាំងអស់

ព្រឹត្តិការណ៍ក្រុមហ៊ុន

ទំព័រដើម>ព័ត៍មាន>ព្រឹត្តិការណ៍ក្រុមហ៊ុន

ជួយគណបក្សភូមិ Shengli ដើម្បីលើកកម្ពស់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ពេលវេលា: 2020-11-11 ទស្សនា: 3

On October 28, according to the arrangement and arrangement of the Party Committee of Chuanwei Chemical Industry Company, the Party and mass departments of the company organized a team to carry out party building activities in Shengli Village, Nixi Town, Yunyang County, Chongqing, to help the Party branch of Shengli Village play a leading role in party building and promote poverty alleviation with all its strength.

3